Our trustees

我们的董事会

教育发展信托的董事会运用他们独特的洞察力和经验来确保教育发展信托兑现其承诺并尽其所能。在这里认识他们:

Sir-jim-rose-bio-225x225_1
sara-hodson-bio-225x225
ilse-howling-bio-225x225

Ilse Howling

Chair of Trustees

阅读更多
坦尼娅·巴伦
克里斯汀吉尔伯特生物 225x225
朱莉娅格兰特生物225x225
bob-humphries-bio-225x225
乔伊·哈钦
安吉拉-麦克法兰-生物-225x225
乔纳森-西蒙斯-225-x-225